MUDr. Vendula Papíková, Ph.D., vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1992), poté se specializovala v oborech vnitřní lékařství a klinická biochemie. V roce 2001 absolvovala krátkodobý studijní pobyt na vybraných univerzitách USA se zaměřením na diagnostiku dědičných metabolických poruch a na problematiku medicíny založené na důkazech (EBM). 

Postgraduální studium v oboru Informační věda zakončila v roce 2009 obhajobou dizertační práce na téma Informační systémy v medicíně se zaměřením na vědecké informace v klinické praxi a biomedicínském výzkumu. 

Pracovala jako lékařka na několika klinických pracovištích a jako odborná asistentka na 2. Ústavu lékařské chemie a biochemie (nyní Ústav biochemie a experimentální onkologie) 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zastávala pozici poradce pro bezpečnost léků a pro vědecké lékařské informace ve farmaceutické firmě, pracovala na Oddělení medicínské informatiky a biostatistiky Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Aktuálně se věnuje klinickému hodnocení léčiv, výzkumné a lektorské činnosti.

Zabývá se problematikou medicíny založené na důkazech, informačními zdroji pro medicínu a příbuzné obory, vyhledáváním vědeckých lékařských informací, využitím internetu v biomedicínských oborech a vzděláváním v oblasti zdravotní gramotnosti. Dlouhodobě sleduje problematiku vlivu výživy, kvality potravin, prostředí a životního stylu na lidské zdraví. Kromě odborných sdělení publikovala také řadu populárně-vědeckých článků, podílela se na odborné redakci prvního vydání Praktického slovníku medicíny (nakladatelství Maxdorf) a na přípravě učebních textů z lékařské chemie a biochemie pro studenty medicíny. Vybrané publikace

Je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České lékařské komory; spolupracuje s EuroMISE Mentor Association a s Cochrane Collaboration.