MUDr. Vendula Papíková, Ph.D., vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (promoce v roce 1992), poté se specializovala v oborech vnitřní lékařství (atestace I. stupně v roce 1996) a klinická biochemie (atestace I. stupně v roce 2000; specializovaná způsobilost v roce 2008). V roce 2001 absolvovala krátkodobý studijní pobyt na vybraných univerzitách USA se zaměřením na diagnostiku dědičných metabolických poruch a na problematiku medicíny založené na důkazech (EBM). 

Postgraduální studium v oboru Informační věda zakončila v roce 2009 obhajobou dizertační práce na téma Informační systémy v medicíně se zaměřením na vědecké informace v klinické praxi a biomedicínském výzkumu. 

Pracovala jako lékařka na několika klinických pracovištích a jako odborná asistentka na 2. Ústavu lékařské chemie a biochemie (nyní Ústav biochemie a experimentální onkologie) 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1997 - 1999 působila ve farmaceutické firmě Ferring -Léčiva, a.s., jako poradce pro bezpečnost léků a poradce pro vědecké lékařské informace. Od března 2006 do února 2015 pracovala na Oddělení medicínské informatiky a biostatistiky Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. 

Zabývá se problematikou medicíny založené na důkazech, informačními zdroji pro medicínu a příbuzné obory, vyhledáváním vědeckých lékařských informací a využitím internetu v biomedicínských oborech. Dlouhodobě sleduje problematiku vlivu výživy, kvality potravin, prostředí a životního stylu na lidské zdraví. Kromě odborných sdělení publikovala také řadu populárně-vědeckých článků, podílela se na odborné redakci prvního vydání Praktického slovníku medicíny (nakladatelství Maxdorf) a na přípravě učebních textů z lékařské chemie a biochemie pro studenty medicíny. Vybrané publikace

Je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České lékařské komory; spolupracuje s EuroMISE Mentor Association a s Cochrane Collaboration.